Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – Klauzula informacyjna

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia sposób, w jaki Hornet Sp. z o.o. w roli Administratora danych osobowych wykorzystuje i ujawnia Państwa „dane osobowe” zebrane podczas kontaktowania się z nami.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe w powiązaniu z odpowiednimi danymi kontraktowymi, danymi dotyczącymi pojazdu, danymi technicznymi części i akcesoriów oraz danymi serwisowymi, dla realizacji konkretnych celów możemy udostępnić zewnętrznym odbiorcom.. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione spółkom i innym podmiotom, które dostarczają usługi na naszą rzecz, takim jak dostawcom usług IT; profesjonalnym doradcom oraz innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, lub do ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki lub do wykrycia, zapobieżenia oszustwom, lub ze względów bezpieczeństwa.

Międzynarodowe przesyłanie Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem polskim dotyczącym ochrony danych i mogą być przesyłane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym stosując odpowiednie zabezpieczenie wynikające z przepisów prawa.

Kiedy zbieramy Państwa dane osobowe?

Dane te zbieramy bezpośrednio od Państwa, gdy korzystają Państwo bezpośrednio z naszych usług lub z różnych funkcjonalności w naszych serwisach. Dzieje się tak np. podczas Państwa zapisów na usługę serwisową, podczas wpisywania przez Państwa danych do formularza kontaktowego, Państwa zapytań o ofertę i w innych przypadkach wskazanych w naszych serwisach.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zawartych umów; obsługi Państwa żądań (aby umożliwić Państwu rezerwację jazdy próbnej, umówienie się na serwis, umówienie się na wizytę w salonie, wycenę Państwa pojazdu): kontaktu i obsługi Państwa zapytania/zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego; zarządzania i doskonalenia naszej działalności oraz naszej relacji z Państwem; wypełniania naszych obowiązków prawnych, dostosowywania się do procedur prawnych lub żądań udzielenia informacji wydanych przez organy rządzące lub inne osoby trzecie oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw i oszustw, lub ochrony praw Państwa, naszych lub innych osób;

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne do wypełniania celów, dla których je zebraliśmy oraz naszych ewentualnych obowiązków prawnych. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Państwa danych osobowych dopóki dane osobowe są zasadnie wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie przesłane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego i ewentualne kontynuowanie korespondencji; dane osobowe są zasadnie wymagane w celu spełnienia Państwa żądania zgłoszonego za pośrednictwem formularza np. realizacja jazdy próbnej, wizyty w salonie, wizyty w serwisie, wyceny pojazdu, dane osobowe są zasadnie wymagane w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności (co do zasady, będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń); lub w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – do czasu wycofania zgody lub obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania przez nas Państwa danych osobowych.

Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?

Są różne podstawy prawne, na których się opieramy wykorzystując Państwa dane osobowe. Będziemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach: gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – podstawą prawną będzie przepis prawa; gdy Państwo wyrażą zgodę – będziemy się na niej opierać, W przypadku, gdy korzystamy z Państwa danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe przechowujemy i na jakie cele, jak również do uzyskania dostępu do tych danych i sprostowania ich w razie potrzeby. Przysługuje Państwu w pewnych okolicznościach prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania otrzymania swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym w celu przesyłania ich innym podmiotom (jest to często określane jako prawo do „przenoszenia danych”).

Gdy przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie przez nas z Państwa danych osobowych mają Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub obawy dotyczące przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, lub chcieliby Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, które przechowuje Administrator, lub wykonać którekolwiek ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@hornet.wroclaw.pl lub adresem korespondencyjnym al. Jana III Sobieskiego 1,51-301 Wrocław. Prosimy wówczas o poinformowanie nas, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach jest konieczne w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi odpowiednich formularzy, realizacji przesłanych przez Państwa zgłoszeń lub żądań przy użyciu takich formularzy (np. zamówienia jazdy próbnej, umówienia się na serwis lub wizytę w salonie, przeprowadzenia wyceny pojazdu) oraz prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie. Niepodanie takich danych osobowych skutkuje niemożnością kontaktu i realizacji powyższych usług. Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.

Bezpieczeństwo

W celu ochrony Państwa danych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Zastosowane przez nas środki podlegają regularnym przeglądom i będą dostosowywane do aktualnego stanu techniki.